TÜBİTAK Devam Eden Projeler
SN PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI FAKÜLTE BÖLÜM BÜTCE YILI
1 217M139 Prof. Dr. ZEYNEP SEMA BAYKARA Entegre Katalitik Gazlaştırıcılı Katı Oksit Yakıt Pili İle Akdeniz Bölgesinde Biyokütlenin Doğrudan Elektriğe Dönüştürülmesi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2017
2 116M210 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Yapısal Değişimlerinin İletkenlik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
3 116C089 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Yüksek Performanslı Nano-Yapılı Co-Cr-Mo İmplantların Yüksek Basınç Altında Burma (YBB) Yöntemiyle Üretimi Ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
4 116S471 Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU Brusellozis'e Karşı Endemik Rekombinant OMP25 Proteinin Üretimi Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
5 116Z465 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Piridin Esasli Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
6 116R050 Prof. Dr. Kenan AYDIN Türkiye'de Romanlar: Bir Kimlik Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2017
7 116Z502 Doç. Dr. Demet KARACA BALTA Fotoaktif Hidrojellerin Misel Kopolimerizasyonu İle Eldesi Ve Floresans Madde Salım Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
8 116E151 Doç. Dr. Songül Varlı ALBAYRAK Diz Eklemi Mr Görüntülerinde Kıkırdak Doku Ve Menisküs Bölütleme Ve Ölçümleme Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2017
9 116E115 Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Talep Cevabı Uygulamalarında Evsel İklimlendirme Cihazlarının Kullanımı İçin Hava Tahminlerine Dayalı Kullanıcı Konforu Odaklı Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2017
10 116Z144 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Manyetik Alan Altında Politiyofen/Poly(3,4-Etilendioksi Tiyofen) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat Kimya 2017
11 116S758 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Kısa, Orta ve Uzun Dönem Kan Şeker Ölçümlerini Eş Zamanlı Gerçekleştiren Yeni Bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2017
12 216Z052 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+-Bağımlı Format Dehidrogenaz'ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
13 116Y061 Doç. Dr. Selami DEMİR Farklı Tasarımlara Sahip Giriş Paletlerinin Siklonlardaki Akış Özellikleri Ve Siklon Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Ve Nümerik Olarak Incelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2017
14 216M037 Arş. Gör. Aslı GÜNAY BULUTSUZ Biyomedikal Alanda Kullanılan Saf Titanyuma Ultrasonik Titreşim Etkisi Altında Aşırı Plastik Deformasyon Uygulaması Makine Makina Mühendisliği 2017
15 115R106 Prof. Dr. SERAP GÜNEŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları) Fen - Edebiyat Fizik 2017
16 117Z016 Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
17 117M206 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Aydınlatma Verimli Beyaz Led Eldesi Amacıyla Kuantum Nokta Ve Nadir Toprak Elementi İkili Katkısının Tellürit Nanokompozit Camların Işıma Ve Renk Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
18 117Z307 Prof. Dr. Zehra Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU Anti Kanser Ajanları ya da Gsk 3β İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Moleküllerin Sentezi ve Aktivite Çalışmaları Fen - Edebiyat Kimya 2017
19 216M145 Prof. Dr. Figen KAYA Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
20 117F128 Doç. Dr. Taylan YETKİN Gama Kamerası Modernizasyonu İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Deneysel Uygulaması Fen - Edebiyat Fizik 2017
21 116E743 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Dolaşımdaki Kanserli Hücrelerin (Ctcs) Mekanik Sertlik (Cell Stffness) Yapısındaki Değişimini Kantitatif Faz Görüntüleme Yöntemi Kullanarak Ölçen Holografik Tek Hücre Görüntüleme Tekniği Makine Mekatronik Mühendisliği 2017
22 115K327 Doç. Dr. Şengül ÇELİK Cumhuriyet Dönemi Ahlak Felsefesi Eserlerinin Teorik Analizi Fen - Edebiyat Felsefe 2016
23 115M396 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Oksijen İndirgenme Reaksiyonu İçin Düşük Maliyetli Ve Yeni Elektrokatalizör Sentezi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016
24 215M342 Dr. Burak BİROL Doğrusal Katılaştırılmış Yüksek Mg İçeren Al-Mg Esaslı Çoklu Ötektik Alaşımların Mekanik, Elektriksel Ve Termal Özelliklerine Katılaşma Hızının Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016
25 114Z774 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Vanadyum Redoks Bataryaların Performanslarının Arttırılması Fen - Edebiyat Kimya 2016
26 115M090 Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Hibrit Elektrikli Araçlara Yönelik Alternatif Gaz Yakıtları Kullanabilecek Diesel Motor ve Motor Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2016
27 115F524 Dr. Ünsal AKDERE Yüksek Performans Uygulamaları İçin Bombyx Mori İpek Fibroin Kristalit Biriminin Termo-Mekaniksel Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyonu Fen - Edebiyat Fizik 2016
28 115Y277 Doç. Dr. Mahir İNCE Ultrases Destekli Termofilik Aerobik Membran Distilasyon Biyoreaktör Hibrit Sistemi İle Hastane Atıksularının Arıtımı İnşaat Çevre Mühendisliği 2016
29 115Y576 Prof. Dr. Güleda ENGİN Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu İnşaat Çevre Mühendisliği 2016
30 115Y008 Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2016
31 115E951 Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN Güç Elektroniği Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2016
32 116K011 Prof. Dr. Zeynep ŞİRİN ENLİL Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri İçin Toplumsal Veri Döngüleri (CODAL oop) Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2016
33 215M355 Prof. Dr. Mualla ÖNER Gaz Bariyer Uygulamaları Için Grafen Benzeri Bor Nitrür(Bn)/Biyopolimer Nanobiyokompozitleri Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
34 116M061 Doç. Dr. Berna AYAT AYDOĞAN Karadeniz Kıyıları Boyunca Fırtına Karakteristiklerinde ve Kıyı Erozyonunda İklim Değişikliği Kaynaklı etkiler, Yönetim ve Uyum İnşaat İnşaat Mühendisliği 2016
35 213M368 Prof. Dr. Zeynep Sema BAYKARA Biyokütleden Gazlaştırma Yoluyla Hidrojen Üretim Teknolojisi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
36 215Z330 Prof. Dr. Tarık EREN Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2016
37 115Y718 Prof. Dr. Bülent BAYRAM Sürdürülebilir Kiyi Alani İzleme Modeli İçin İha Ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kiyi Çizgisi Çikartilmasi Ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği İnşaat Harita Mühendisliği 2016
38 315M056 Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN Kentsel Alanlar Için Tam Ölçekli Deprem Tehlike Ve Afet Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2016
39 115R226 Prof. Dr. Haydar LİVATYALI Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Mekatronik) Makine Mekatronik Mühendisliği 2016
40 116C081 Doç. Dr. Eyüp KIZIL Monotonik Homotopi ve Lie Semigrupları Fen - Edebiyat Matematik 2016
41 215E291 Doç. Dr. Önder YARGI Yüksek Enerji Yoğunluklu Asimetrik Süper Kapasitör Üretimi Fen - Edebiyat Fizik 2016
42 114E241 Prof. Dr. Ahmet KIZILAY Millimeter Wave Short Range Active and Passive Sensors for Intelligent Alarm Systems Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015
43 114M833 Prof. Dr. Emrullah Hakan KALELİ İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma Ve Sürtünmenin Azaltılması İçin Segmanların Yeni Geliştirilmiş Grafen Kaplama Yöntemi İle İncelenmesi Makine Makina Mühendisliği 2015
44 114F424 Doç. Dr. Fedai İNANIR Farklı Süperiletken Jeneratör Topolojilerinin Ve Bileşenlerinin Sayısal Yöntemlerle Tasarımı, Elektromanyetik Ve Isıl Performanslarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
45 114F388 Prof. Dr. İrfan ŞİAP Sır Paylaşım Sistemleri Üzerine Bazı Çalışmalar Fen - Edebiyat Matematik 2015
46 214M175 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Übeydullah KAHVECİ Biyo-Aktif Polimerik Yapılara Dayalı Tedavi Ve Tanı Platformlarının Kontrollü Polimerizasyon Ve Biyoortogonal Yöntemleri Ile Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
47 115M137 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Süt Ve Süt Ürünlerinin Ileri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi Ile Konsantrasyonu Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2015
48 214M329 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAKIR Enjeksiyonlu Bir Cng Motorunda Kademeli Dolgu Oluşumu İçin Bölünmüş Yanma Odasi Tasarimi Ve Yanma Optimizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2015
49 214O417 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Şalgam Suyu Üretim Teknolojisinde Yeni Bir Yöntem Olarak Ultrason ve Ultraviyole İşlemlerinin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
50 115Y038 Arş. Gör. Gülizar KURTOĞLU AKKAYA Kati Atik Sizinti Sularinin Hibrit Sistemlerle Aritilabilirliğinin Araştirilmasi İnşaat Çevre Mühendisliği 2015
51 214M616 Doç. Dr. Ahmet DOĞAN Spor Sahalarının Çeşitli Hidrolojik Ve Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2015
52 114E781 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ Provenans Kullanılarak Sosyal Medya Yazılımlarında Bilgi Kirliliğinin Ve Telif Hakları İhlallerinin Tespiti İçin Yöntemler Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2015
53 115E215 Yrd. Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
54 115F251 Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR Sıcaklığa Duyarlı Oligo (Etilen Glikol) Metil Eter Metakrilat (Oegma) Temelli polimerlerin Moleküler Dinamik Yöntemi İle İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
55 115Y411 Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ Avrupa Birliği Direktifleri Perspektifiyle Havza/Alt-Havza Sınırlarının Ve Kodlarının Belirlenmesine Yönelik Özgün Bir Metodolojinin Geliştirilmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
56 115E081 Dr. Bünyamin YAĞCITEKİN Akıllı Şebekeler Kapsamında Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Planlaması Ve Akıllı Şarj Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
57 115E599 Yrd. Doç. Dr. Akın DELİBAŞI Sabit Dereceli H_Sonsuz Kontrolcü Tasarımındaki Tutuculuğun Azaltılması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
58 115K429 Yrd. Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanın Öznel İyi Oluşu, Memnuniyeti ve Terapötik İşbirliğine Yönelik Algısı Eğitim Eğitim Bilimleri 2015
59 5150003 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
60 115E652 Doç. Dr. Ali Melih BAŞARANER Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanarak Havacılık Haritalarının Mekansal Web Servisleri Aracılığıyla Tasarımı Ve Üretimi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
61 115E790 Yrd. Doç. Dr. Türker TÜRKER Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Komütasyon Moment Dalgalanmasının İndirgenmesi için Doğrusal Olmayan Dayanıklı Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015
62 115M586 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer METİN Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması Makine Makina Mühendisliği 2015
63 115M469 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Katkılı Yeni Bir Adsorban Üretimi, Karakterizasyonu Ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
64 115S132 Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmünokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
65 115F030 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Karanlık Maddenin Aydınlık Yüzü: X-Işın Salınım Çizgilerinde Karanlık-Madde İzlerinin Araştırılması Fen - Edebiyat Fizik 2015
66 114C143 Yrd. Doç. Dr. Gülüstan DOĞAN Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Provenans ve Güven Bazlı Dinamik Ağ Yapılandırma Mimarisi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2015
67 115Y250 Yrd. Doç. Dr. Burak AKPINAR Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Geliştirilmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
68 115Z555 Prof. Dr. Muhammet Kasım ŞENER 3,4-Etilendioksitiyofen Sübstitüe 1,3-Bis(2-Arilimino)izoindolinler ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojen Peroksit Sensör Olarak Kullanımı Fen - Edebiyat Kimya 2015
69 115K708 Prof. Dr. Güler ARAS Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2015
70 115Y213 Prof. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Paleotetis Aktif kenarı Boyunca Triyas Yay Magmatizmasının Ve Kaynak Alan Değişiminin İzlenmesi: Tokat Masifi Ve Yakın Pontid Bölgesinde Kumtaşlarındaki Detrital Zirkonların Bütünleşik U-Pb Ve Lu-Hf Izotop Çalışması İnşaat Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2015
71 5150035 Prof. Dr. Tarık EREN Kendiliğinden Yanmazlik Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Boya/Vernik Formulasyonlarina Uygulanmasi Fen - Edebiyat Kimya 2015
72 115K350 Dr. Mehmet BEŞİKÇİ I. Dünya Savaşı'Nı Yaşamak Ve Hatırlamak: Hatırat Ve Günlükleri Işığında Osmanlı Askerlerinin Çanakkale, Kafkas, Irak Ve Sina-Filistin Cepheleri Tecrübeleri Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2015
73 215M075 Prof. Dr. Mesut AKGÜN Süperkritik Etanol Ortamında Portakal Kabuğu Esansının Katalitik Deterpanizasyonuyla Katma Değeri Yüksek Bileşiklerin Üretimi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2015
74 115E984 Dr. Fatma Yıldız TAŞCIKARAOĞLU Kent Içi Yol Ağlarının Modellenmesi, Kalibrasyonu Ve Yeni Bir Mikrosimülatörün Yaygın Olarak Kullanılan Simülatörlerle Karşılaştırılması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015
75 114K390 Prof. Dr. Gülnur AYBET İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2015
76 113F391 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Bor Mineral Atıklarının Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılması Fen - Edebiyat Fizik 2014
77 213M540 Dr. Cumhur Oktay AZELOĞLU Krenlerin Sismik Davranışları için Dinamik Modeller Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2014
78 4130008 Yrd. Doç. Dr. Hakan KARATAŞ Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Eğitim Eğitim Bilimleri 2014
79 113Z910 Doç. Dr. İbrahim ERDEN D-pi-A / D-pi-D Özellikli Organik Maddeler İle Bunların Rutenyum, Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Güneş Pilinde Uygulamaları Fen - Edebiyat Kimya 2014
80 114M119 Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA Düşük Maliyetli ve Yüksek Verimli Mikrobiyal Yakıt Hücresi (MYH) Malzemeleri ile Atıksulardan Biyoelektrik Üretimi İnşaat Çevre Mühendisliği 2014
81 113E584 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Mikro-Robot Kolu Dizaynı, Üretimi Ve Görsel Geri Besleme İle Temassız Manipülasyonu Makine Mekatronik Mühendisliği 2014
82 114Z093 Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2014
83 114Z138 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ Dekstran İle Stabilize Edilmiş Üreaz Enzimi ve Kompozit Amonyum Sensör Kullanılarak Mikro Büyüklükte Yeni Tip Potansiyometrik Üre Biyosensör Geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2014
84 114M256 Prof. Dr. Nabi YÜZER Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
85 114F247 Öğr. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN Güneş Pillerinde, Kontak Metallerinin Absoplayıcı CdTe'nin Yapısal Ve Elektro-Optik Aktivitelerine Etkisi Üzerine: Yoğunluk Fonksiyonel Teori Çalışması Fen - Edebiyat Fizik 2014
86 114K093 Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ ALÇURA Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Hizmet Kalitesi ve Memnuniyetin Ölçülerek Etkili Parametrelerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
87 114Z541 Dr. Nelisa TÜRKOĞLU LAÇİN Yara Örtü Materyali Olarak kullanılmak Amacıyla Biyobozunur Anti-Mikrobiyal Selüloz Membran Hazırlanması Rektörlük Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2014
88 213S148 Prof. Dr. Adil M. ALLAHVERDİYEV L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2014
89 114K295 Doç. Dr. Semin Çağdaş Tuba İNAL ÇEKİÇ Mekaniksel Gelişmeyi Yönlendiren Planlama Kararlarına ve Süreçlerine Toplumsal Katılımın Yapısal ve İlişkisel Çözümlemesi Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2014
90 113M953 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Siçratma Yöntemiyle Üretilen, Pürüzlendirilmiş Çinko Oksit Cam Kaplamalara Katki Elementlerinin Etkisinin İncelenmesi Ve Fotovoltaik Uygulamalarinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014
91 113F206 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Lityum Niyobat Kristalinin Düzlem Fonksiyonel Bir Optik Bileşen Olarak Kullanılabilmesi İçin, Geçiş Metalleri Ve Nadir Toprak İyonlarının Varlığında Fiziko-Kimyasal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Bilimsel Ve Teknolojik İlkelerin Belirlenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2014
92 114Z666 Prof. Dr. Tarık EREN Fosfor Grupları İçeren Polimerlerin Sentezi Ve Alev Geciktirici Özelliklerinin Araştırılması Fen - Edebiyat Kimya 2014
93 114O391 Prof. Dr. Muhammet ARICI Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L.Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2014
94 114E417 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYSAL Mikroşebeke Yapısına Uygun Gerilim Beslemeli İnverter Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2014
95 112M210 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Planar Doğrusal Motorla Tahrik Edilen Manyetik Yastıklama Temelli Bir Esnek Taşıma Sisteminin Optimal Tasarımı Ve Pozisyon Algılama Ağı İle Geri Beslemeli Pozisyon Kontrolü Makine Mekatronik Mühendisliği 2013
96 112Y320 Doç. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ Biyoreaktör Depo Sahalarında Nanomalzemelerin Davranışları ve Atıkların Ayrışma Prosesleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması İnşaat Çevre Mühendisliği 2013
97 113M426 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı Ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2013
98 113E229 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN İşbirlikli/Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler Ve Hata Başarım Analizleri Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
99 113M241 Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Yeni Nesil İyonik Sıvıların Sentezi Ve Endüstriyel Pirinç Atıklarından Metalik Değerlerin Kazanılmasında Çözücü (Liç Ajanı) Ve Ekstraktant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013
100 113M551 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Sodyum Bor Hidrürün Hidroliz Reaksiyonu İçin Etkin Co-ti-B Üçlü Katalizörlerin Hazırlanması Ve Kinetik özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013
101 113E212 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Otonom Arama Kurtarma Robotları Için Keşif, Haritalama Ve Afetzede Tespit Algoritmalarının Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2013
102 5130023 Prof. Dr. Muhammed ARICI Lale Taç Yapraklarindan Pilot Ölçekli Doğal Boya Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2013